Skip to main content

'Imiala: He Kahua

Navigator for Never lost
'Imiala: He Kahua

No ka hoʻokele ʻana, he pono ke ʻano wiwoʻole. a no ke ʻano wiwoʻole, he pono ka hoʻomanaʻo.

Mau Piailug, Hoʻokele Laeʻula

'O ke 'ano o ka hana ho'okele o ko Polenekia po'e kahiko, he 'imi ia i ke ala  kūpono me ka ho'ohana 'ole 'ia o nā 'enehana o ke ao hou.  'A'ole ho'ohana 'ia ke pānānā, ka GPS, ka lēkiō, a i 'ole ka 'ike mai nā poelele.

Ua 'ohi 'ia ka 'ikepili mai ke ao kūlohelohe no ka 'ike 'ana i kou huina holo, kou mamao mai ka 'āina,  a me kou pilina henua.  Ho'ohana 'ia nā kino lani, 'o ka lā 'oe, ka mahina 'oe, a me nā hōkū 'oe; ka 'ike ma ka lewa nu'u kekahi, 'o nā 'ale 'oe, 'o nā au 'oe, 'o nā ao 'oe, ka huina kūpī o nā nalu 'oe, a pēlā hou aku.  'O ka ho'opa'ana'au 'ana o ka ho'okele i ke ala i hala mai ka ha'alele 'ana i ka 'āina mālo'o, 'o ia ka hana e maopopo mai ai ka ho'okele i ka pilina henua i nā manawa a pau.
'Ōlelo mau 'ia, 'o ka holokai nona nā maka 'ula'ula 'o ia ka ho'okele.  'Ōlelo 'ia pēlā 'oiai 'a'ole nui ka hiamoe o ka ho'okele.  'O kāna hana, 'o ia ka maka'ala mau i nā hō'ailona ma ke ao kūlohelohe.  'A'ole ahuwale kēia mau hō'ailona, 'o ka ho'ohana 'ia nō o nā lonoakino a pau hui pū 'ia me ka 'ike kūhohonu no nā  mea o ka lani me ka honua nā mākau e pono ai ka ho'okele.

Pa'akikī nō paha kēia ke lohe aku, he pololei nō ke kuhi.  Akā 'o ka mea nui, 'a'ole ia ka hana luhi, 'o ia ho'i ka hua pono.  'A'ole nō ka holokai ku'una kauka'i ma ka 'enehana 'o kēia wā, ka 'enehana i hiki ke pilikia a pio paha me ka maopopo 'ole.  'O kekahi lā'ana maika'i no kēia pō'aiapili, 'o ia ho'i ka holo loa 'ana 'o Hōkūle'a ma ka makahiki 1985.  Hea aku 'o Kālepa Baybayan, ka ho'okele loea o ka wa'a, no ka hō'ea koke 'ana i ka 'āina mālo'o.  Ma ka nānā 'ana i kā lākou mau mīkini 'enehana hou, hō'ole mai ka moku ukali.  Wahi a lākou, 'a'ohe moku ma ia kai no ho'okahi hāneli mile a 'oi loa aku paha.  'A'ole nō na'e i 'emi, 'ike 'ia nō ka 'āina e like loa me ka 'ōlelo a ka ho'okele!

'O ka lanakila nui na'e o ka 'oihana ho'okele Polenekia, 'o ia ho'i ka ho'ōla 'ia o nā 'ike, nā loina, a me nā hana ho'okele e like loa me nā po'e kahiko.  Ma luna o ka wa'a kaulua i holo ai ka po'e ma ke kai loloa me nā pe'a i poho i nā makani ho'okahi, me nā hōkū e 'imo'imo ana ma ka lani, pēlā i holo ai ka po'e kahiko, a pēlā pū e holo nei nā Polenekia o kēia wā.

No ka huaka'i pono 'ana he mea nui ka hiki ke ho'olālā 'ia he ala, e hahai i ia ala a e hō'ea aku i kou wahi i 'i'ini ai ke kipa, a ho'i hou aku i kou home me ka pono.