Skip to main content

He huaka'i makahi'o ma ka mokupuni 'o Hawai'i

He huaka'i makahi'o ma ka mokupuni 'o Hawai'i

Ua lohe ʻia no ka huihui hōkū ʻo Scorpio, ʻo ia hoʻi ka Makau-nui-a-Māui?  Mai loko mai o nā kaʻao, ua ʻōlelo ʻia no ko Māui hoʻohana ʻana i ua makau lā, ʻo Mānaiakalani hoʻi, no ka huki ʻana i nā mokupuni mai ka papakū o ka moana.